Gửi một người đã xa.


Phật viết, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này 1 lần gặp thoáng qua. Tiếp tục đọc

Advertisements